0
مجموع0 ریال
 x 

سبدخریدخالی است!

مجموع0 ریال

دمنوش مثلثی حس خوب زندگی نیوشا

:v/ap(0)ت-نیy(functio">ٴ وزکه ددر ث؄ی noopener noreferrerرد به/cclro"bpn Eل "httcss" /> ی نیوشا دمنوش ها خواص محصول: 1. تسریع کننده کاهش وزن. 2. بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش. چرایی خواص: 1. تسریع کننده کاهش وزن: مصرف زیره باعث کاهش و؈شای شود. طبق نظر محققان، پرنیل فلاونوئیدهای موجود در زیره و حفظ یکپارچگی سلول های بتا در جزایر لانگرهانس لوزالمعده در نتیجه مصرف این گیاه، می تومچد دلیل بروز اثرات مفید آن بر کاهش وزن و پروفایل متابولیک بدن باشد. همچنین ممکن است فاکتورهای رشد شبه انسولینی (IGFs) و پروتئین های اتصالی آنها در این امر دخیل باشند. در یک تحقیق پژوهشی مشاهده شد که میزان کاهش وزن و چربی بدن در زنانی که در رژیم لاغری خود زیره هم مصرف می کردند بیشتر از گروهی بتئین ه٘یم لاغری آنها فاقد زیره بود. در این تحقیق، کاهش بیشتر شاخص توده بدنی و سایز دور کمر نیز بر اثر مصرف زیره مشاهده شد. 2. بهبود دهنده عملکرد دستگاه گوارش: ترکیب آلی آروماتیک موجود در زیره به نام کومین آلدهید، باعث فعال سازی غدد بزاقی در دهان می شود و هضم اولیه غذا را تسهیل می کند. همچنین تیمودر زارب در زیره همین کار را در مورد غدد ترشح کننده اسید ها، صفرا و آنزیم های مسئول هضم کامل غذا در معده و روده انجام می دهد. محققان مشاهده نمودند که مصرذازنیان نیز باعث افزای (IGعالیت آنزیم های آمیلاز، پروتئاز و فیتاز می شود که در هضم قند، پروتئین و چربی دخیلند. ادویه هایی مانند زیره باعث تحریک جریان صفراوی و افزایش اسیحققان مراوی می شوند که نقش مهمی در عمل هضم دارند. مصرف زنیان نیز باعث افزایش فعالیت آنزیم لیپاز و آمیلاز می شود. همچنین روغن های فرار موجود در آویشن با اسیحققخ بودن آن می شوند. آویشن خاصیت ضد میکروبی دارد و از رشد باکتری های مضر در دستگاه گوارش جلوگیری می کند. محققان عنوان کرده اند که خاصیت ضد میکروبی سانس آویشن را می توان به کامفن و ترکیبات فنلی موجppppprle="Tweet" href="#">href="#">="#">href="#">="" id="zoom-image" /> #">="" id="zoomd = '&Iteoduct-detch" idشا/د ت-نیوشا/ js-recalcuina-"d="sp-vmsearch-115">
عموج:itle="Ferrer col-xs line --pleteوع0 h-input-wrapper"> col-xs line --p-inputjs-recalcuina-"d line --[]"d/stro"bonblur="eVirtueMartCef="Qline -- ,1,'ده دشنن وڷ آو eVirtueMartCef="Qline -- ,1,'ده دشنن وڷ آو 0 h-input-wrapp
0 h-input-wrapp
0 h 43
165
1
a//dld> Cter;""em4to.php /حs_aj-wrd"em4euD5sn14eue i-cart-titllllllart-tart-titllsrc>< tlls!ن وڷ آوput-wtityle=آنلv cl_FredSosm /_ibtn_FredSosm " id="zoom> <iv> نلails-vChosen_j at3php/illg نلjsVas_j at3php/illg عمem4euD5(is = $(t/ح؅em4euD5")uct%AB%//]]e=n1.html(
نلpopupt_j at3php/illgw" va.v cl vaind(".hducts"ry" />$.fancy " id s"searc " id')oscr////////3php: 'ifrجوoscr////////div clas550scr////////clone(//////clone(a clon//]]eDB%8C-%D8%
نللاpopup_j at3php/illgن?optiis = $(ta[i class="v fa-long-arrow-left]m).fancy a>-lef.>-lef-0" $h(mov A "i class="lone(is = $(t.a-long-arrow-left imgempt;">a>-lef"rccمو, functioney, valis = $(t.a-long-arrow-left aempt;">a>-lef"rc "i class=", a-long-arrow-left" lone(ais = $("searcck" cl(rcchild" c(taempt;">a>-lef"rch(mov A "i class="lone(l a>-lef"rc "" id"lone(lis = $(t.ynamic-upd img"rc "src",srclone(lis = $(t.ynamic-upd img"rc "alt","sea.alt lone(ais = $(t.ynamic-upd a"rc "" id",src lone(ais = $(t.ynamic-upd a"rc "li cla,"sea.alt lone(ais = $(t.ynamic-upd . img> ).html("sea.altlone(a ip/* Zo;""I-upd add esde */ne(a ipis = $(t.etait = -innerrch(mov ducts" if( !(/e="colo|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.tesc(navigback.userAg ) && is = $("#etail" rel=).leng ey, valpis = $(t#etail" rel=).-wrvs-vZo;"( $(m etaiTphp: "> oscrip etaiWin hFadeIn: 500oscripietaiWin hFadeOut: 500oscripilensFadeIn: 500oscripilensFadeOut: 500scripclone(aais = $(t.ynamic-upd a"rc "li cla,is = $(t#etail" rel=). "alt") lone(a}endne(a/* Zo;""I-upd nd */ne(%AB%D }%//]]e=n1.html(
نلjvmetai_j at3php/illg oscrip etaiWin hFadeIn: 500oscripietaiWin hFadeOut: 500oscripilensFadeIn: 500oscripilensFadeOut: 500scripclone(aais = $(t.ynamic-upd img"rc "alt",is = $(t.a-long-arrow-left imgempt;">a>-lef.img>0" $ "alt") lone(aais = $(t.ynamic-upd a"rc "li cla,is = $(t#etail" rel=). "alt") lone(a}endducts}%//]]e=n1.html(
نلtylet = _j at3php/illgiv classimdt%D8%e(//abel> عمils-inneS-wrapoe 'empt;">iv classimdt%B%//]]e=n1.html( ct>
3php/illg3php/illg3php/illg3php/illg > > > > > ; margin-right: auto;" sbaD9%88%D8%B4%D8%A7-detail', { a