0
مجموع0 ریال
 x 

سبدخریدخالی است!

مجموع0 ریال

green tea
نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه
636377872903931382nettle

چای گزنه و برگ زیتون نیوشا

90.000 ریال
فواید اصلی برگهای زیتون ناشی از وجود ماده تلخی تحت عنوان اولئوروپین در آن است.این ماده خاصیت ضد سرطانی دارد. مشتقات اولئوروپین در زیتون به نام تیروزل و هیدروکسی تیزول هم با جلوگیری از اکسید شدن کلسترول،موجب کاهش کلسترول ...
: > هtdtocart" class="addtocart-button" value="اضافه بٯ کلس5den" nd href="/index.php/"hf"="ad"/> هtس5den" nt_id[]e=".7irgtd">
90.000 ریال
"اockصنی "> پکیللی26 .g" al اولئ کuc در زو3.pnشزی ؆ی "> پ dum .gویلe="p پکی د؆د للی26 .gت ضجوو"> ب کایدA ،B1 ،B2 ،B6 ،B12 ،E ،Cه mals "> رییe="مال،٧ی، titی، tatin، پ"> ٧ی، tleجب، e="ڱیزی e=س.valuویرو - للی26 .لtleن اهش کلسترول ...
: > هtdtocart" class="addtocart-button" value="اضافه بٯ کلس5den" nd href="/index.php/"hf"="ad"/> هtس5den" nt_id[]e=".7irgtd">
90.000 ریال
ame="دمنٌعرگthisخ؄اy" titفظ ارگسب؆در ه صط ای ك3.pنون ک؃مکربی ؆ - ٌعر‌t‌hisخ؄اopenerو3.pnای وۇن> طاو کucrderb343.pnگر ضنون ځوء dum .gد opener ز ucی است.این مtityیجط بٌت ضد وز tleameلوپوجو" ttleن dr">ر اockضrو.valuخ؈وتایداهش کلسترول ...
: > هtdtocart" class="addtocart-button" value="اضافه بٯ کلس5den" nd href="/index.php/"hf"="ad"/> هtس5den" nt_id[]e=".7irgtd">

: >

90.000 ریال
توٴ ame=:ا٧رگسبسیef="ره"اockوa :ید" t"ڱ.valuef= ڧی-، 1 cesa 2 قی " ای-ه اخ
 • کcesa نیٱنمرگسکucۧم٪eameسبtock ی eواونام. پ"ه ص12 دتره، tlی " ای-هum .gسری rmals ucی ؇ ص"دمام ک؄ذ:ی مام. -بسی خ هم ک؅l ، اۇ؄ی"/وk د" ای-هاهش کلسترول ...
 • : > هtdtocart" class="addtocart-button" value="اضافه بٯ کلس5den" nd href="/index.php/"hf"="ad"/> هtس5den" nt_id[]e=".7irgtd">

  : >

  90.000 ریال
  aوٴ ame=:ا٧رگسبسیef="ره"اockوa :ید" t"ڱ.valuef= ڧی-، 1 cesa 2 قی " ای-ه اخ
 • کcesa نیٱنمرگسکucۧم٪eameسبtock ی eواونام. پ"ه ص10 دتره، tlی " ای-هum .gسری rmals ucی ؇ ص"دمام ک؄ذ:ی مام. -tle="ماmalstock" اوزm2-nضاسعث.gساٹاهش کلسترول ...
 • : > هtdtocart" class="addtocart-button" value="اضافه بٯ کلس5den" nd href="/index.php/"hf"="ad"/> هtس5den" nt_id[]e=".7irgtd">

  : >

  90.000 ریال
  توٴ ame=:ا٧رگسبسیe="ره"اockوa :ید" t"ڱ.valuef= ڧی-، 1 cesa 2 قی " ای-ه اخ
 • کcesa نیٱنمرگسکucۧم٪eameسبtock eواونام. پ"ه ص10 دتره، tlی " ای-هum .gسری rmals ucی ؇ ص"دمام ک؄ذ:ی مام. -t-نیلو.gدٴاو ص"؄اه"دل m .g اهش کلسترول ...
 • : > هtdtocart" class="addtocart-button" value="اضافه بٯ کلس5den" nd href="/index.php/"hf"="ad"/> هtس5den" nt_id[]e=".7irgtd">

  : >

  90.000 ریال
  aوٴ ame=:ا٧رگسبسیe="ره"اockوa :ید" t"ڱ.valuef= ڧی-، 1 cesa 2 قی " ای-ه اخ
 • کcesa نیٱنمرگسکucۧم٪eameسبtock eواونام. پ"ه ص10 دتره، tlی " ای-هum .gسری rmals ucی ؇ ص"دمام ک؄ذ:ی مام. -؈د" لی"/openerو3.pnای وۇن> طاو اهش کلسترول ...